• Standaard

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het Lid) van Healthclub One B.V. (hierna; Healthclub One).

1.2. De lidmaatschaps acties hebben alleen betrekking op de 12 en 24 maanden lidmaatschapsvormen van Healthclub One.

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Healthclub One en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Healthclub On en het Lid.

2.2. Healthclub One is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Healthclub One zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Healthclub One te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde Ingangsdatum overeenkomst.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Healthclub One mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; Bedrijfslidmaatschap)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Healthclub One gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Healthclub One, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Healthclub One).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Healthclub One worden overgedragen.

3.4. Healthclub One behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Healthclub One zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken of één maand (afhankelijk van het type abonnement), dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Healthclub One, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Healthclub One behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Healthclub One te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Healthclub One tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Healthclub One over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Healthclub One het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Healthclub One tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7 Voor onze Familie abonnementen gelden de volgende voorwaarden: Woonachtig op hetzelfde adres. Alleen toe te passen bij een 12/24 maanden abonnement. 1 Regulier abonnement nodig om dit abonnement af te sluiten.

4.8. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Healthclub One is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.9. Healthclub One is bevoegd om eenmaal elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde startdatum van het lidmaatschap, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1. Healthclub One verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Healthclub One verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Healthclub One en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Healthclub One.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Healthclub One kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Healthclub One.

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Healthclub One en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. Healthclub One is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Healthclub One te worden gemeld. Healthclub One zal de kosten van 5 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Healthclub One verkrijgbaar opzegformulier s of middels een eigen opzegbrief Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Healthclub One, Loovebaan 25,  5712JV Someren of per e-mail aan info@healthclubone.nl. De opzegging is van kracht ná officiële bevestiging van Healthclub One. 

7.3. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van Healthclub One deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van Healthclub One of een met Healthclub One gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.4. Healthclub One mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

d. indien het Lid de veiligheidsregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Healthclub one het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van Healthclub One - deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden

9.1. Healthclub One is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. Healthclub One is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. Healthclub One is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. 

9.4. Healthclub One is geopend van 05.00 tot 0.00 waarvan deels onbemand. Het Lid zorgt ervoor dat deze uiterlijk 5 minuten voor de sluiting het pand heeft verlaten. Wanneer dit niet gebeurd zullen de kosten voor de doormelding van het alarm op het Lid verhaald worden. 

10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

10.2. In geval van klachten met betrekking tot Healthclub One dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Healthclub One is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Healthclub One of haar leidinggevenden.

11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Healthclub One, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

12. Huisreglement

12.1. Het Lid is bekend met de door Healthclub One gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

12.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13. Veiligheidsvoorschriften
13.1   De Club wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.

13.2  Leden dienen bekend te zijn met onze veiligheidsvoorschriften (beschikbaar op onze website) en deze in acht te nemen..

13.3  Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij om hulp vragen bij het personeel van de Club. Tijdens onbemande uren maak je een afspraak met een medewerker. 

13.4  Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan de Club de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.

13.5  Van Leden wordt verwacht dat zij – naast de veiligheidsvoorschriften – alle veiligheids mededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Club. Leden zijn zich bewust van het feit dat de Club op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.

13.6  Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.

13.7  Leden van 16 tot 17 jaar oud mogen uitsluitend sporten vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden van 14 tot 16 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren en na ee fitness intake met een Healthclub One medewerker, tenzij zich laten vergezellen door een volwassen Lid.

13.8  Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

13.9 Sporten op onbemande uren is enkel toegestaan tussen 05.00 en 0.00, het Lid zorgt ervoor tijdig de sportschool te verlaten. 

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door Healthclub One gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Healthclub One kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.